Black & Yellow Silky-Flycatcher

Phainoptila melanoxantha